عنوان

شرح مختصر

فیلتر بصورت منو

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
09.00
کلاس اول
ریاضیات
09.00 - 10.00
کلاس اول
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس اول
علوم تجربی
09.00 - 10.00
کلاس اول
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس اول
فارسی
09.00 - 10.00
10.00
کلاس اول
علوم تجربی
10.00 - 11.00
کلاس اول
علوم تجربی
10.00 - 11.00
کلاس اول
فارسی
10.00 - 11.00
کلاس اول
قرآن
10.00 - 11.00
کلاس اول
فارسی
10.00 - 11.00
11.00
کلاس اول
فارسی
11.00 - 12.00
کلاس اول
قرآن
11.00 - 12.00
کلاس اول
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس اول
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس اول
علوم
11.00 - 12.00
12.00
کلاس اول
نقاشی
12.00 - 13.00
کلاس اول
ریاضیات
12.00 - 13.00
کلاس اول
ورزش
12.00 - 13.00
کلاس اول
علوم
12.00 - 13.00
کلاس اول
ریاضیات
12.00 - 13.00
13.00
کلاس اول
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
کلاس اول
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
14.00
15.00
کلاس اول
ورزش
15.00 - 16.00
کلاس اول
فارسی
15.00 - 16.00

شنبه

 • کلاس اول
  09.00 - 10.00
 • کلاس اول
  10.00 - 11.00
 • کلاس اول
  11.00 - 12.00
 • کلاس اول
  12.00 - 13.00
 • کلاس اول
  13.00 - 15.00
 • کلاس اول
  15.00 - 16.00

یکشنبه

 • کلاس اول
  09.00 - 10.00
 • کلاس اول
  10.00 - 11.00
 • کلاس اول
  11.00 - 12.00
 • کلاس اول
  12.00 - 13.00

دوشنبه

 • کلاس اول
  09.00 - 10.00
 • کلاس اول
  10.00 - 11.00
 • کلاس اول
  11.00 - 12.00
 • کلاس اول
  12.00 - 13.00

سه شنبه

 • کلاس اول
  09.00 - 10.00
 • کلاس اول
  10.00 - 11.00
 • کلاس اول
  11.00 - 12.00
 • کلاس اول
  12.00 - 13.00
 • کلاس اول
  13.00 - 15.00
 • کلاس اول
  15.00 - 16.00

چهارشنبه

 • کلاس اول
  09.00 - 10.00
 • کلاس اول
  10.00 - 11.00
 • کلاس اول
  11.00 - 12.00
 • کلاس اول
  12.00 - 13.00
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
09.00
کلاس دوم
ریاضی
09.00 - 10.00
کلاس دوم
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس دوم
جغرافی
09.00 - 10.00
کلاس دوم
فارسی
09.00 - 10.00
کلاس دوم
فارسی
09.00 - 10.00
10.00
کلاس دوم
علوم
10.00 - 11.00
کلاس دوم
ریاضیات
10.00 - 11.00
کلاس دوم
ورزش
10.00 - 11.00
کلاس دوم
قرآن
10.00 - 11.00
کلاس دوم
فارسی
10.00 - 11.00
11.00
کلاس دوم
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس دوم
قرآن
11.00 - 12.00
کلاس دوم
فارسی
11.00 - 12.00
کلاس دوم
ریاضیات
11.00 - 12.00
کلاس دوم
علوم
11.00 - 12.00
12.00
کلاس دوم
جغرافی
12.00 - 13.00
کلاس دوم
علوم
12.00 - 13.00
کلاس دوم
ریاضی
12.00 - 13.00
کلاس دوم
علوم
12.00 - 13.00
کلاس دوم
ورزش
12.00 - 13.00
13.00
کلاس دوم
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
کلاس دوم
استراحت و ناهار
13.00 - 15.00
14.00
15.00
کلاس دوم
فارسی
15.00 - 16.00
کلاس دوم
جغرافی
15.00 - 16.00

شنبه

 • کلاس دوم
  09.00 - 10.00
 • کلاس دوم
  10.00 - 11.00
 • کلاس دوم
  11.00 - 12.00
 • کلاس دوم
  12.00 - 13.00
 • کلاس دوم
  13.00 - 15.00
 • کلاس دوم
  15.00 - 16.00

یکشنبه

 • کلاس دوم
  09.00 - 10.00
 • کلاس دوم
  10.00 - 11.00
 • کلاس دوم
  11.00 - 12.00
 • کلاس دوم
  12.00 - 13.00

دوشنبه

 • کلاس دوم
  09.00 - 10.00
 • کلاس دوم
  10.00 - 11.00
 • کلاس دوم
  11.00 - 12.00
 • کلاس دوم
  12.00 - 13.00

سه شنبه

 • کلاس دوم
  09.00 - 10.00
 • کلاس دوم
  10.00 - 11.00
 • کلاس دوم
  11.00 - 12.00
 • کلاس دوم
  12.00 - 13.00
 • کلاس دوم
  13.00 - 15.00
 • کلاس دوم
  15.00 - 16.00

چهارشنبه

 • کلاس دوم
  09.00 - 10.00
 • کلاس دوم
  10.00 - 11.00
 • کلاس دوم
  11.00 - 12.00
 • کلاس دوم
  12.00 - 13.00
No کلاس ها available!